Concerts

No shows booked at the moment.

Past concerts

Date City Venue Country
20/10/23 Oslo Cosmpolite Scene Jazz Club NO
Time: 6:00pm.
17/09/23 Marbella Marbella Golf Club ES
Time: 9:00pm.
16/09/23 Malaga MALAGA ES
Time: 9:00pm.
16/09/23 Competa/ Malaga Festival de Arte de Competa ES
Time: 12:00pm.
15/09/23 Competa/ Malaga Festival de Arte de Competa ES
Time: 6:00pm.
14/09/23 Marbella Marbella Golf Club ES
Time: 9:00pm.
10/09/23 Pinczów Dom Kultury w Pinczowie PL
Time: 5:00pm.
25/08/23 Jimramov Festival Otevreno – Jimramov CZ
Time: 8:00pm.
24/08/23 Brno Balkan Bashavel CZ
Time: 8:00pm.
13/03/22 Malaga Cochera Cabaret ES
Time: 7:00pm.

Subscribe: RSS | iCal

Most important festivals:
FOLK ALLIANCE OFFICIAL SHOWCASE ARTIST, Canada 2019, DUBLIN TIGER FRINGE FESTIVAL/ Ireland, GREEN FESTIVAL/ Poland , GOULASH DISKO/ Ireland , BALKAN BASHAVEL/ Czech Republic, STREETS OF SPAIN/ Poland, NACHT IN BLAU/ REGENSBURG MUSIC FESTIVAL/ Germany, World Music/ KUTNO/ Poland, CZANTORIA GORA KOLOROW/ USTRON/ Poland, FESTIVAL DES NOMADS/ Morocco, MAGIC MALBORK/ Poland etc.

Bio

CARAVANA BANDA IS A BLASTING MIX OF SPANISH, BALKAN and GYPSY JAZZ MUSIC, where melodies sung in 12 different languages intermingle in a fascinating musical journey.

You could say it’s a show, not a concert, because the band consciously uses theatrical procedures and makes their concerts a real spectacle. Czech Brass Band and Magda Navarrete’s voice and flamenco dance. BUM!

The band was founded by Tomas Prus – one of the vocalists of the cult Czech band Vltava and Magda Navarrete – a well-known singer and flamenco dancer in Poland and South America. For over five years the band has been conquering audiences in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Poland, Finland and Spain.

Caravana Banda has already played at many international festivals and been part of interesting events in Poland and abroad. In 2018 they released the album “Mezihra”, on which the original ideas of Tomas Prusa and Magda Navarrete and traditional melodies from different parts of Europe are beautifully combined. You can permanently see and hear them on the stage of the Syrena Theatre in Warsaw where they stage their “caravana” show.

Caravana Banda is breathtaking and hypnotizing. Their sound, which is a fusion of Slavic and Balkan folk with Spanish flamenco, evokes a visceral need for physical movement. It’s impossible not to smile while listening to them, impossible not to dance along with them.” Casey Philips /MEG MAGAZINE/ Ireland

A mosaic mix of the best pieces in Europe’s various musical hues was fashioned by this band into a delicious, inventive, versatile cavalcade. The band was like a unified carnival procession through the streets of unimaginable joy and furious party spectacle. Caravana came up with great, even unbelievable street credibility, lined with lush and mature musical entertainment.Jouko Kirstila /JAZZRYTMIT MAGAZINE/ Finland

Welcome to our world: At first you feel the energy of the band, then you hear melodies from a very old world: coming from gypsy stories, Balkan music, Kurpie swirls and flamenco rhythms.
Then the energy swirls and blends with the songs, full of poignant lyrics and melodies, that this Polish-Czech band writes, plays, creates and composes. The band’s songs are both instrumentally brilliant, catchy and originally arranged. The band draws from their roots by recreating some of the Kurpie melodies, but also from the Czech Moravia region. They also include traditional melodies from Romania, Albania, Serbia, Spain, Portugal. The band juggles styles, rhythms, melodies and languages. It is a real musical spectacle for all the senses. And then there is Magda Navarrete’s voice and dance. On the one hand she sings velvet boleros, on the other piercing flamenco notes, she brings out many different voices. She juggles rhythms, styles and melodies, but still remains faithful to her passion for world music, which she presents in her performances with all her temperament and energy.

An orchestra full of exotic instruments, talented and eccentric musicians:
Magda Navarrete – voc, dance
Tomas Prusa – arrangements, sax, voc
Andrzej Lewocki – guitar, oud, cajón
Jiri Genrt – tuba
Jakub Masek – euphonium
Vaclav Kalenda – trompet
Mateusz Sieradzan – tapan, cajón, darabuka

CARAVANA BANDA TO POWALAJĄCA MIESZANKA HISZPAŃSKIEJ, BAŁKAŃSKIEJ i GYPSY JAZZOWEJ NUTY gdzie w fascynującej muzycznej podróży przenikają się melodie zaśpiewane w 12 różnych językach.

Można powiedzieć, że to spektakl a nie koncert, bo zespół świadomie sięga po teatralne zabiegi i powoduje, że ich koncerty to prawdziwe widowisko. Czeska Orkiestra Dęta oraz głos i taniec flamenco Magdy Navarrete. BUM! 

Zespół założony przez Tomasa Prusa – jednego z wokalistów kultowego w Czechach zespołu Vltava i Magdę Navarrete – znaną w Polsce i Am. Płd. wokalistkę i tancerkę. Od ponad pięciu lat zespół podbija publiczność w Czechach, na Słowacji, w Niemczech i w Polsce, Finlandii i Hiszpanii. Caravana Banda zagrała już na wielu międzynarodowych festiwalach, była częścią ciekawych eventów w Polsce i za granicą.

W roku 2018 wydali płytę “Mezihra”, na której przepięknie łączą się autorskie pomysły Tomasa Prusy i Magdy Navarrete oraz tradycyjne melodie z różnych stron Europy. Na stałe można zobaczyć i posłuchać ich na deskach Teatru Syrena w Warszawie gdzie wystawiają swój “caravanowy” spektakl.

Caravana Banda zapiera dech w piersiach, hipnotyzuje. Ich brzmienie, będące fuzją słowiańskiego i bałkańskiego folku z hiszpańskim flamenco, wywołuje trzewną potrzebę fizycznego ruchu. Nie sposób się nie uśmiechnąć słuchając ich, nie sposób nie tańczyć razem z nimi.” Casey Philips /MEG MAGAZINE/ Irlandia

Mozaikowe połączenie najlepszych kawałków w różnych barwach muzycznych Europy zostało przez ten band uszyte w przepyszną, pomysłową, wszechstronną kawalkadę. Zespół był jak zjednoczony karnawałowy pochód ulicami niewyobrażalnej radości i wściekłego imprezowego spektaklu. Caravana wymyśliła wielką, wręcz niewiarygodną uliczną wiarygodność, podszytą bujną i dojrzałą muzyczną rozrywką.” Jouko Kirstila /JAZZRYTMIT MAGAZINE/ Finland 

Zapraszamy do naszego świata: Najpierw czuć energię zespołu, potem słychać melodie z bardzo starego świata: rodem z cygańskich opowieści, muzyki bałkańskiej, kurpiowskich zawijasów​ i ​rytmó​w​ flamenco.
Potem energia wije się i łączy z pełnymi przejmujących tekstów i melodii piosenkami, które ten polsko – czeski zespół​ ​pisze​,​ gra, tworzy i komponuje. Piosenki zespołu są zarówno genialne instrumentalnie, chwytliwe i oryginalnie zaaranżowane. Zespół czerpie ze swoich korzeni odtwarzając ​niek​tó​re ​z kurpiowskich melodii, ale także ​z regionu ​czeskich ​M​oraw. ​W ich twó​rczo​​ś​ci znajduj​ą​ si​ę​ takż​e tradycyjne ​​melodie z Rumunii, Albanii, Serbii, Hiszpanii,​ Portugalii. Zes​pół​ ​ż​ongluje stylami, rytmami, melodiami i językami​. To prawdziwe widowisko muzyczne dla wszystkich zmysłó​w. No i głos oraz taniec Magdy Navarrete. Z jednej strony śpiewa aksamitne bolera, z drugiej przeszywające nuty flamenco, wydobywa z siebie wiele różnych głosów. Żongluje rytmami, stylami, melodiami, ale ciągle pozostaje wierna swej pasji do muzyki świata, którą w swoich spektaklach prezentuje z całym swym temperamentem i energią.

Orkiestra pełna egzotycznych instrumentów, utalentowanych, ekscentrycznych muzyków:
​Magda Navarrete – voc, taniec
Tomas Prusa – arran​żacje, sax, voc
Andrzej Lewocki – gitara, oud, cajón
Jiri Genrt – tuba
Jakub Masek – euphonium
​Vaclav Kalenda – trompet​
Mateusz Sieradzan – tapan, cajón, darabuka

Czytaj więcej…

CARAVANA BANDA je strhující směsicí španělské, balkánské a gypsy-jazzové hudby, kde se melodie zpívané ve dvanácti různých jazycích prolínají ve fascinujícím hudebním amalgámu. Dalo by se říci, že jde o show, nikoliv o koncert, protože kapela vědomě využívá divadelních postupů a ze svých koncertů dělá skutečnou podívanou. Český dechový orchestr a hlas Magdy Navarrete a flamencový tanec. BUM!

Kapelu založili Tomáš Průša – jeden ze zpěváků kultovní české skupiny Vltava a Magda Navarrete – zpěvačka a tanečnice flamenca známá v Polsku, Španěsku i Latinské Americe.  Již více než pět let kapela dobývá publikum v České republice, na Slovensku, v Německu a Polsku, Finsku a Španělsku. Caravana Banda již hrála na mnoha mezinárodních festivalech a byla součástí zajímavých akcí v Polsku i v dalších zemích. V roce 2018 vydali album “Mezihra”, na kterém se kongeniálně snoubí originální nápady Tomáše Průši a Magdy Navarrete a tradiční melodie z různých koutů Evropy. Stále je můžete vidět a slyšet na jevišti varšavského divadla Syrena, kde pořádají pravidelně svou “karavanovou” show.

CARAVANA BANDA je dechberoucí a hypnotizující. Její zvuk, který je fúzí slovanského a balkánského folkloru se španělským flamenkem, vyvolává niternou potřebu fyzického pohybu.

“Je nemožné se při jejich poslechu neusmívat, je nemožné netančit spolu s nimi.” Casey Philips /MEG MAGAZINE/ Irsko

“Mozaikovitou směs těch nejlepších kousků různých hudebních odstínů Evropy vymodelovala tato kapela do lahodné, vynalézavé, všestranné kavalkády. Kapela působila jako jednotný karnevalový průvod ulicemi plný nepředstavitelné radosti a zběsilé party podívané. Caravana přišla se skvělou, až neuvěřitelnou pouliční uvěřitelností, lemovanou bujnou a vyzrálou hudební zábavou.” Jouko Kirstila /JAZZRYTMIT MAGAZINE/ Finsko

Vítejte v našem světě: Zpočátku cítíte energii kapely, pak uslyšíte melodie z dávných dob: vycházející z cikánských příběhů, balkánské hudby, kurpských vírů a rytmů flamenca. Pak energie víří a mísí se s písněmi plnými jímavých textů a melodií, které tato polsko-česká kapela skládá, vytváří a hraje. Písně  jsou to instrumentálně brilantní, chytlavé i originálně zaranžované. Muzikanti čerpají ze svých kořenů, když přetváří některé kurpské melodie, ale také z Čech a Moravy. Zařazují také tradiční melodie z Rumunska, Albánie, Srbska, Španělska a Portugalska. Kapela žongluje se styly, rytmy, melodiemi a jazyky. Je to fascinující hudební podívaná pro všechny smysly. A pak je tu ještě hlas a tanec Magdy Navarrete. V jednu chvíli zpívá sametové bolero, o chvíli později pronikavé tančí a křičí v žáru ohnivého flamenca. Její zpěv umí znít mnoha hlasy, suverénně střídá hudební styly, rytmická metra i melodické linky. Stále zůstává věrná své vášni pro world music, kterou ve svých vystoupeních prezentuje s veškerým svým uhrančivým temperamentem a energií.

CARAVANA BANDA je orchestr plný exotických nástrojů, talentovaných a excentrických hudebníků:

Magda Navarrete – zpěv, tanec

Tomas Průša – saxofon, zpěv, aranže

Andrzej Lewocki – kytara, oud, cajón

Jiří Genrt – tuba

Jakub Mašek – eufonium

Václav Kalenda – trubka

Mateusz Sieradzan – tapan, cajón, darbuka

Video

Album

„MEZIHRA”  Iberia Records / 2017

Międzynarodowy projekt łączący muzykę bałkańską, flamenco i elementy folkloru Europy wschodniej – to i tak wciąż nie opisuje różnorodności jakiej będzie można posłuchać na płycie tego polsko – czeskiego zespołu. Niesamowita energia i kunszt muzyczny, 10 różnych języków, kilkanaście inspiracji kulturowych, wiele tradycyjnych i autorskich melodii wymieszanych w oryginalnie brzmiącą płytę „Mezihra”.

Po czesku „Mezihra” oznacza „interludio”, czyli środkową część w muzyce. Orientalnie brzmiące słowo zafascynowało artystów podczas prób muzycznych, na których praktykowane jest swoiste “esperanto” – zespół bowiem porozumiewa się 4 językach: polskim, hiszpańskim, czeskim i angielskim. „A do tego znaczy mezi gra, czyli gra w środku, a my właśnie gramy w środkowej Europie i łączymy wschód z zachodem”, mówi wokalistka zespołu Magda Navarrete.

Sami członkowie grupy mówią, że grają muzykę z rożnych stron naszego kontynentu i oprócz energetycznych bałkańskich i hiszpańskich rytmów na płycie nie wstydzą się sięgnąć po pieśni z rejonu Kurpiów i czeskich Moraw. Większość kompozycji stanowią autorskie utwory, co w przypadku istniejących bałkańskich orkiestr jest rzadkością. Płyta jest też „kwiatem” ich ponadtrzyletniego doświadczenia koncertowego. Większość utworów przeszła już z powodzeniem „test publiczności” . Ale zespół sprawdził się przede wszystkim razem na scenie, w podróżach, w spaniu gdziekolwiek, jedzeniu czipsów kiedy już nie było nic innego i staniu w dziesięciogodzinnych korkach. Chcą żeby ich pasja, muzykalność, zwariowane przygody były na płycie czytelne, a każdy słuchacz stał się w te cygańskie opowieści po prostu wciągnięty .

„MEZIHRA”  Iberia Records / 2017

This is an international project combining the sounds of the Balkans, flamenco and Eastern European folk music—though this still doesn’t properly paint the diversity of sounds that you’ll hear on the album of this Polish-Czech band! Their incredible energy, musical artistry, 10 languages, a dozen different cultural inspirations, and traditional as well as original melodies fuse together in this unique-sounding album, “Mezihra”.

In Czech, “Mezihra” means “interlude”, which is the middle portion of a piece of music. This Eastern-sounding word fascinated the musicians of Caravana Banda in rehearsals, during which they use their own form of “Esperanto”, as the band communicates in four languages: Polish, Spanish, Czech, and English. “Additionally, that term can mean ‘mezi gra’, as in, ‘playing in the middle’, which is what we do—we play in Central Europe and bring together sounds from the East and West”, says vocalist Magda Navarrete.

The band members say that they play music from many corners of the continent: from energetic Balkan and Spanish rhythms, the band is also “taking” from their own Esterneuropean roots: songs from the Kurpie and Moravia regions of Poland and the Czech Republic.  Most of the album consists of original compositions, which is rare for Balkan bands. This album is also the fruit of over three years of performances together—most of these songs have passed the “audience test”, with flying colors. And the band’s chemistry is not only clear on stage, but also during their trips together, in their ability to sleep anywhere, eat chips when lacking real food, and spend ten-hour traffic jams together. They want listeners to experience their passion, musicality, and wild adventures through this album, and be drawn into their nomadic stories.

„MEZIHRA”  Iberia Records / 2017

Jedná se o mezinárodní projekt, který kombinuje zvuky Balkánu, flamenka a východoevropské lidové hudby – ačkoli ani to stále ještě plně nepopisuje rozmanitost zvuků, které slyšíte na albu této polsko-české kapely! Jejich neuvěřitelná energie, hudební umění, 10 jazyků, tucet různých kulturních inspirací a tradiční i originální melodie spojují dohromady toto unikátní album “Mezihra”.

České slovo “Mezihra” zní polákům jako „mezi gra“, neboli ve volném překladu že hrajeme ve středu, v centru, spolu. Muzikanti v Caravana Bandě se dorozumívají vlastní verzí „esperanta“ – používají speciální mix polštiny, španělštiny, češtiny a angličtiny. Zpěvačka Magda Navarrete si vybrala slovo Mezihra jako název desky pro jeho zvukomalebnost a protože pro ni nejvíce charakterizuje to, co kapela dělá – pochází ze střední Evropy, kam přináší vlivy z východu a západu.

Členové kapely říkají, že hrají hudbu z mnoha koutů kontinentu: od energetických balkánských a španělských rytmů po hudbu svých vlastních středoevropských kořenů: písně z kurpijských a moravských oblastí Polska a České republiky. Většina alba se skládá z originálních kompozic, které jsou pro balkánské skupiny vzácné. Toto album je také ovocem více než tříletého společného vystupování – většina z písní před natáčením prošla ostrým testem před publikem. Společná chemie kapely nevznikala pouze na jevišti, ale i při společných cestách, ve schopnosti spát kdekoli, jíst chi psy, kdy ž chybí skutečné jídlo a společně přežít desetihodinové dopravní zácpy. Muzikanti chtějí, aby prostřednictvím tohoto alba posluchači prožili spolu s nimi stejné vášně, muzikálnost a zaposlouchali se do jejich divokých nomádských příběhů..

Music

Headline act Caravana Banda’s set is jaw-dropping, mesmerising. Their sound, a fusion of Slavic and Balkan folk and Spanish Flamenco, creates a visceral need to physically move. You can’t not smile listening to them; you can’t avoid dancing along.

Casey Philips /MEG MAGAZINE/ Ireland

The mosaic combination of the best pieces in Europe's various colourways had been sewn into a delicious, ingenious, versatile and plush, overwhelming cavalcade. The band was like a united carnival walk trough the streets of unimaginable rejoicing and a furious go-around party performance. The band came up with big , but unbelievable street-credibility, lurking lush and mature music entertainment.

Jouko Kirstila /JAZZRYTMIT MAGAZINE/ Finland

GENERAL MANAGEMENT & BOOKINGS:
 info@earthmusic.eu
Dušan Svíba +420 603 486 857
Jiří Smrček +420 603 437 856

BOOKINGS

EMAILS

info@earthmusic.eu

bookingkapela@gmail.com

CONTACT

MUSICIANS:
Tomas Prusa
Magda Navarrete
magda@boleros.pl

CHECK ALSO

 www.magdanavarrete.com